ป้ายกำกับ

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ความหมายและความสำคัญของการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ส่วนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง การประกอบกิจกรรมด้วยการนำปัจจัยการผลิตต่างๆ มาผลิตบริการอย่างใดอย่างหนึ่งด้านการท่องเที่ยว ที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายหรือความพึงพอใจ และขายบริการด้านการท่องเที่ยวนั้นให้แก่ผู้เยี่ยมเยือน 
นักท่องเที่ยว (Tourist)  คือ ผู้มาเยือนชั่วคราว ใช้เวลาเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เวลาว่างทำกิจกรรมต่างๆหรือประกอบธุรกิจ
นักทัศนาจร (Excursionist)  คือ ผู้มาเยือนชั่วคราว ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 24 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ของการเดินทางท่องเที่ยว แบ่งออกได้ 3 ประการใหญ่ ได้แก่
1.             เพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานและพักผ่อน (Holiday)
2.             เพื่อธุรกิจ (Business)


3.             เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
รูปแบบของการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ
1.             การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2.             การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
3.             การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา
4.             การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา
5.             การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์
ประเภทการท่องเที่ยว
แบ่งตามสากล
1.             การท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tourism)
2.             การท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศ (Inbound Tourism)3.             การท่องเที่ยวนอกประเทศ (Outbound Tourism)
แบ่งตามลักษณะการจัดการเดินทาง
1.             การท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ(Group Inclusive Tour: GIT)

1.1 กรุ๊ปเหมา
1.2 กรุ๊ปจัด
       2. การท่องเที่ยวแบบอิสระ (Foreign Individual Tourism: FIT)
สินค้าของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เหมือนหรือต่างจากสินค้าของอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างไร
สินค้าที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Goods)
สินค้าของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคือการให้ บริการผู้บริโภคหรือผู้มาเยี่ยมเยือนไม่สามารถจับต้องหรือสัมผัสได้ ผู้มาเยี่ยมเยือนเพียงแต่ได้รับความพึงพอใจจากสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่ได้รับเท่านั้น
สินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนที่ไปหาผู้บริโภค
ผู้บริโภคต้องเดินทางไปซื้อสินค้าและบริการ ณ สถานที่ผลิตนั้นเอง ซึ่งหมายถึงสถานที่ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวต่างๆ
สินค้าที่ไม่สูญสลาย
เป็นสินค้าและบริการที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกหลายครั้ง ในบางครั้งต้องดูแลรักษาและบำรุงให้คงอยู่ในสภาพที่ดีและเสียหายน้อยที่สุด
สินค้าที่เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ก็ได้
สินค้าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งที่เมื่อผู้เยี่ยมเยือนซื้อสินค้าแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ อาทิ อาหาร ของที่ระลึก เป็นต้น
บางประเภทเพียงแค่ได้สิทธิ์ในการใช้ หรือชม อาทิ การจ่ายค่าห้องโรงแรม ไม่ใช่การได้เป็นเจ้าของห้อง เพียงแต่ได้สิทธิ์ในการเข้าพักตามระยะเวลาที่ตกลง เมื่อเข้ามาที่น้ำตก ทะเล ภูเขา ผู้เยี่ยมเยือนไม่ได้เป็นเจ้าของน้ำตก ทะเล ภูเขา เพียงแต่ได้เข้ามาเยี่ยมชมความงดงามเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภท บริการอาทิ รอยยิ้ม ความช่วยเหลือ การดูแล ผู้เยี่ยมเยือนเพียงแต่ได้รับ บริการเหล่านั้นในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่ได้เป็นเจ้าของ
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนักท่องเที่ยว (องค์ประกอบหลัก)
1.             สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
2.             ธุรกิจการคมนาคมขนส่ง
3.             ธุรกิจที่พักแรม
4.             ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร
5.             ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
องค์ประกอบที่สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว (องค์ประกอบเสริม)
1.             ธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่ระลึก
2.             ธุรกิจ MICE
3.             การบริการข่าวสารข้อมูล
4.             การอำนวยความสะดวกทางด้านความปลอดภัย
5.             การอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออกเมือง
ความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ทางเศรษฐกิจ
1.              เป็นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศ
2.              ช่วยลดปัญหาการขาดดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
3.              ช่วยสร้างอาชีพและการจ้างงาน
4.              ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้
5.              ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้
ทางสังคมและวัฒนธรรม
1.             ช่วยยกมาตรฐานการครองชีพของคนในท้องถิ่น
2.             ช่วยสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่สังคม
3.             ช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
4.             ช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา
5.             ช่วยลดปัญหาความแออัดในเมืองหลวง
6.             ช่วยเกิดให้เกิดการนำทรัพยากรที่ไร้ค่าในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่า
ทางด้านการเมือง
1.             ช่วยสร้างสันติภาพและความสามัคคี
2.             ช่วยส่งเสริมความมั่นคงและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น